Schoolreglement

DEEL I: INFORMATIE

2.1. Het schoolbestuur vzw scholengemeenschap Ferdinand Verbiest

2.2. De scholen van de scholengemeenschap Ferdinand Verbiest

3.1. Openingstijden

3.2. Kinderopvang

3.3. Over de middag

3.4. Leerlingenvervoer

4.1. Ouders op school

4.2. De schoolraad

4.3. Vrij CLB Tielt

4.4. Nuttige adressen

DEEL II: PEDAGOGISCH PROJECT

DEEL III: SCHOOLREGLEMENT

2.1. Aanmelden en inschrijven

2.2. Weigering/ontbinden van inschrijving

2.3. Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

2.4. Screening niveau onderwijstaal

2.5. Leerplicht

2.6. Anders-gelovige kinderen

2.7. Schoolverandering

3.1. Zorg en aandacht voor het kind

3.2. Neutrale houding t.o.v. de ouders

3.3. Afspraken i.v.m. informatiedoorstroom naar de ouders

3.4. Co-schoolschap

9.1. Ordemaatregelen

9.2. Tuchtmaatregelen

9.3. Beroepsprocedures tegen tuchtmaatregelen

10.1. Algemeen

10.2. Betalingswijze

10.3. Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

11.1. Sponsoring

11.2. Schenkingen

13.1. Preventie

13.2. Verkeersveiligheid

13.2.1. Met de auto

13.2.2. Met de fiets

13.3. Brandveiligheid

13.4. Medicatie

13.5. Stappenplan bij ongeval of ziekte

13.5.1. Eerste hulp

13.5.2. Dokter

13.5.3. Ziekenhuis

13.5.4. Verzekeringspapieren

13.6. Rookverbod

15.1. Gedragsregels

15.1.1. Aankomen op school

15.1.2. Speelplaats/speelweide

15.1.3. Vorming van rijen

15.1.4. Verlaten van de school en rijen

15.2. Refter

15.3. Avondstudie

15.4. Typles

15.5. Kleding

15.6. Persoonlijke bezittingen

15.6.1. Gsm/smartphones

15.6.2. Ongewenst op school

15.7. Gezondheid

15.8. MOS: milieuzorg op school

15.9. Eerbied voor materiaal

15.10. Aandacht voor de naaste

15.11. Bewegingsopvoeding

15.11.1. Sportkledij

15.11.2. Het omkleden

15.11.3. De les

15.11.4. Sancties/bestraffingen

15.11.5. Gekwetst/ziek zijn

15.11.6. Het lessenrooster

15.11.7. Zwemmen

15.11.8. De sportkalender (intern)

15.12. Gemeentelijke sportdiensten

15.13. Culturele en feestelijke accenten

15.14. Pastorale activiteiten

15.15. Leren leren

15.16. Rapporteren over uw kind

15.17. Leerlingenevaluatie

17.1. Verwerken van persoonsgegevens

17.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

17.3. Publiceren van foto’s

17.4. Recht op inzage en toelichting

18.1. Schoolraad

18.2. Ouderraad

DEEL IV: REGELINGEN EN BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2021-2022

2.1. De vrije dagen

2.2. Feestelijke activiteiten in school

2.3. Oudercontacten

2.4. (Dag)uitstappen en meerdaagse extra murosactiviteiten

2.5. Pastorale activiteiten

2.6. Oudervereniging

2.7. CLB

2.7.1. Sluitingsperiodes

2.7.2. Data medisch schooltoezicht

2.8. Instaplestijden nieuwe kleuters

2.9. Typlessen

2.10. Sportkalender

2.10.1. Intern

2.10.2. Svs

2.10.3. Sportdiensten